Gratis kalkyl

”Att EnReduce® energisparar med en hög grad av automatik ser jag som en stor fördel”

SGS, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, bildades 1951 med affärsidéen att erbjuda ända-målsenliga och attraktiva bostäder till högskolestuderande i Göteborgsregionen. Totalt hyr SGS ut drygt sjutusen bostäder till aktivt högskolestuderande i Göteborg. Planer finns också på att inom några år bygga 1 000 nya studentbostäder. Ett annat prioriterat mål är att minska energianvändningen för uppvärmning samt el.

SGS har sedan flera år arbetat efter en plan att energianvändningen ska minska med 20 % från 2007 till 2016. År 2012 hade energianvändningen minskat med 14 % jämfört med 2007 mycket tack vare några duktiga och engagerade fastighetsskötare som avsätter tid för att rondera fastigheterna och se till att bland annat värmen fungerar som den ska. Dessa ”energijägare” försöker också att kontinuerligt optimera värmetillförseln. Även energistyrsystemet EnReduce® har bidragit till att minska uppvärmningskostnaden.

SGS energisparmål sammanfaller med SABO-företagens så kallade ”Skåneinitiativ” och stiftelsen är också ansluten till SABO, Sveriges Almännyttiga Bostadsföretag. Energi- och miljöarbetet är en viktig del av SGS verksamhet och stiftelsen är sedan 2004 miljödiplomerad av Göteborgs Stad. Arbetet med att reducera energianvändningen omfattar många olika aktiviteter. Från moderniseringar av stiftelsens äldre fastighteter till investeringar i ny teknik och system som effektivare kan styra fjärrvärmetillförseln.

”Vi sparade mest i den fjärrvärmecentral där vi installerade EnReduce”

En uttalad ambition att testa och utvärdera olika systemalternativ ledde för några år sedan att till SGS installerade EnReduce® i samband med ombyggnation av ett antal fjärrvärmecentraler i området Olofshöjd där stiftelsen idag har mer än 1 400 lägenheter. EnReduce installerades i en av fjärrvärmecentralerna och SGS kunde efter en tid konstatera att energibesparingen i en fastighet ansluten till fjärrvärmecentralen med EnReduce® blev avsevärt större jämfört med övriga fjärrvärmecentraler.

Energibesparingen blev cirka 15 % och det tycker jag är imponerande då vi inte behövde göra mycket mer än själva installationen av EnReduce®-systemet. Att EnReduce® jämfört med många andra system energisparar med en hög grad av automatik ser jag som en stor fördel. Efter att man fastställt vilka värden systemet ska arbeta efter krävs väldigt lite av manuella insatser och istället är det EnReduce® programvara som kontinuerligt och dygnet runt bearbetar de mätvärden som samlas in av ett antal utplacerade temperatursensorer. Traditionella system där temperaturkurvor och utomhusgivare styr hur stor värmetillförseln ska vara kräver betydligt mer av kontinuerlig övervakning och korrigeringar. Med EnReduce® regleras värmetillförseln på ett betydligt smartare sätt och man kan säga att vi har en energijägare som hela tiden hjälper oss spara energi, säger Patrik Persson som är fastighetsingenjör på SGS.

Efter det lyckade projektet i Olofshöjd har EnReduce® installerats i ytterligare två värmecentraler. I några av installationerna samverkar EnReduce® med styr- och reglersystem av olika fabrikat. Även om det hos vissa av de traditionella styr- och reglersystemen skett en vidareutveckling för att på ett bättre sätt ta tillvara fakta om byggnaders tröghet menar Patrik Persson att EnReduce® är ett av några få system på marknaden som ligger före i utvecklingen.

EnReduce® är ett av ett fåtal system som verkligen fungerar när det gäller automatisk optimering av värmetillförseln i byggnader. Våra positiva erfarenheter gör också att vi vid upphandlingar i samband med moderniseringar föreskriver att leverantörerna ska erbjuda den typ av system som EnReduce® representerar. Fördelarna med en intelligent och i många avseenden automatisk värmereglering är så stora att vi vill fortsätta att utnyttja dem i de fastigheter där vi bedömer det som lämpligt, avslutar Patrik Persson.