Gratis kalkyl

”Enreduce Energy Control håller sina energisparlöften”

Studentstaden i Uppsala äger 3 352 studentbostäder och förvaltar 4 350 studentbostäder. Företaget ägs av Uppsalahem och Studentstaden sköter själva förvaltningen av samtliga fastigheter. Fram till oktober 2013 var Rigder Nylund förvaltningschef hos Studentstaden och han har idag en motsvarande befattning hos Rikshem i Västerås. År 2010 inleddes en energisparsatsning hos Studentstaden med EnReduce® och vi ber Rigder att göra en tillbakablick på tre års energisparresultat och erfarenheter av projektet.

När energisparprojektet inleddes 2010 installerade vi EnReduce® i ett fastighetsområde för att kunna göra en jämförelse med övriga områden som hade annan reglerteknik. Vi såg snabbt att det blev en betydligt jämnare styrning av värmetillförseln med EnReduce® och sammantaget en betydande energibesparing. Jag kan bara konstatera att de resultat vi nådde med EnReduce® fascinerade, säger Rigder Nylund.

I en fastighet blev energibesparingen så stor som 19 % och det bidrog också till att man ville installera EnReduce® i ytterligare fastigheter. En utmaning var dock att övertyga en styrelse som inte bara hade positiva erfarenheter av andra systemlösningar.

Ett beslut om en energisparsatsning innebär alltid investeringar och många har tyvärr erfarenhet av leverantörslöften som inte håller. Energisparmålen uppnås alltför sällan och sedan kan man givetvis diskutera varför det blir så. Ändå fanns det en tveksamhet till en systeminvestering men med de fina resultat vi uppnådde med EnReduce® i den inledande fasen togs ändå beslut om en långsikt energisparsatsning med installation i fler fastigheter. Resultaten som uppnåtts visar tydligt att det var ett riktigt bra investeringsbeslut.

Rigder Nylund framhåller några faktorer han ser som viktiga för de resultat som uppnåtts. Dels ett starkt engagemang för energisparfrågor hos Studentstadens fastighetstekniker, dels ett bra stöd från Enreduce Energy Control.

Det är alltid roligt att arbeta med företag och konsulter som håller vad de lovar, och det är precis det som Enreduce Energy Control har gjort. Studentstaden har under 2013 uppnått en total värmebesparing på drygt 11 % normalsårskorrigerat till och med augusti. Då är det värt att notera att ett förvaltningsområde blev uppkopplat mot EnReduce® redan för några år sedan och det innebär att EnReduce bidragit till en fortsatt kraftig reducering av värmekostnaderna. Tittar vi på områden som kopplades upp under 2012 har vi en besparing under samma period på drygt 16 %. Studenstaden har ett långsiktigt energieffektiviseringsmål och det är bara att konstatera att de tre åren med EnReduce® och samarbetet med Enreduce Energy Control varit ett mycket lyckat energisparprojekt som hjälper oss uppnå målen, avslutar Rigder Nylund.