Gratis kalkyl

Forskning som fick Stora Energipriset

EnReduce® bygger på forskning vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, i Stockholm och för denna forskning fick doc. Engelbrekt Isfält utmärkelsen Stora Energipriset 1990. Isfält konstaterade att det är fullt möjligt att göra en energibesparing på så mycket som 25% även om alla konventionella besparingsåtgärder redan genomförts.

Forskarens slutsats var samtidigt att en förutsättning för att detta skulle uppnås var ett styrsystem som tar hänsyn till en byggnads alla dynamiska egenskaper. Med dynamiska egenskaper menas att varje byggnad har en enastående förmåga att både avge och lagra värme i en dynamisk, men också trög reglerprocess. Mycket av värmen som tillförs en byggnad, och som även alstras inne i huset av t.ex. elektronik, lagras i innerväggarna som alltså hjälper till att hålla temperaturen och värma både bostäder och kontor. Tas den lagrade värmen tillvara går det att kraftigt minska mängden köpt energi. Det var detta forskningen visade, och det är detta som är idén bakom EnReduce®.

Lars Blekastad hos Enreduce Energy Control gjorde praktik av forskningsresultaten genom att ta initiativ till utvecklingen av en programvara med en helt unik s k regleralgoritm som tar hänsyn till teorierna om byggnaders dynamik. Omfattande fältstudier visade att både teorierna och programvaran levde upp till förväntningarna på möjliga energibesparingar, och därmed tog vidareutvecklingen av det som idag heter EnReduce® fart på allvar.

EnReduce® är fortfarande marknadens enda system som tar reda på hur mycket energi det finns lagrat i en byggnad och som också ser till att denna energi används fullt ut, innan ny och dyr energi köps in och tillförs byggnaden!