Gratis kalkyl

Värme först vid verkligt behov!

På Enreduce Energy Control AB brukar vi säga att vi utvecklats till att bli experter på att ”använda insidan” – husets insida. För många år sedan konstaterade nämligen forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan att det skulle vara möjligt att utveckla ett energistyrsystem som utnyttjar byggnaders förmåga att lagra energi. Forskningen visade att det var möjligt att beräkna energitillgången (den lagrade energin) i byggnader och sedan ta tillvara den som gratisenergi vid uppvärmningen. Resultatet av forskarnas arbete ledde så småningom fram till utvecklingen av det system som vi marknadsför under varumärket EnReduce®.

Det forskarna på KTH kom fram till var att alla byggnader har dynamiska egenskaper. Med dynamiska egenskaper menas att varje byggnad har en enastående förmåga att både avge och lagra värme i en dynamisk, men också trög reglerprocess.

Mycket av värmen som tillförs en byggnad, och som även alstras inne i huset av t.ex. elektronik, lagras i innerväggarna som alltså hjälper till att hålla temperaturen och värma både bostäder och kontor. Tas den lagrade värmen tillvara går det att kraftigt minska mängden köpt energi. Det var detta forskningen visade, och det är detta som är idén bakom EnReduce®.

En central del av en EnReduce®-lösning är ett antal sensorer som finns utplacerade i en byggnad. Via dessa sensorer samlas mätvärden kontinuerligt in (24 timmar om dygnet) och de analyseras sedan av EnReduce® programvara (se vidare nedan).

Den forskning som legat till grund för utvecklingen av EnReduce® har belönats med Stora Energipriset så det kanske inte är så konstigt att EnReduce® ger Stora Energibesparingar. Ofta ligger energispareffekten inom intervallet 15 – 20 procent, och besparingseffekten kommer också snabbt efter att systemet tagits i drift.


Därför är det enklare och klokare att energisparsatsa med EnReduce®;

  • Den forskning som legat till grund för EnReduce® har belönats med Stora Energipriset
  • EnReduce® ser till att den lagrade gratisenergi som finns i byggnader utnyttjas fullt ut innan nu värme tillförs = Värme först vid verkligt behov!
  • Detta till skillnad mot traditionella styr- och reglersystem som ofta tillför ytterligare värme när det blir kallare utomhus även när inomhustemperaturen är fullt tillräcklig = Värme tillförs trots att det inte behövs – onödigt hög energinota!
  • EnReduce® fungerar tillsammans med alla på marknaden förekommande styr- och reglersystem = lägre kostnader för energisparprojekt och snabb uppstart!


Med trådlösa sensorer blir det ännu enklare att spara energi med EnReduce®

En energisparlösning som bygger på EnReduce®-konceptet kan se ut på lite olika sätt beroende på kundbehov och vår kunds befintliga system för fastighetsautomation. Oavsett hur den kundanpassade lösningen ser ut finns alltid programvaran EnReduce® med, och givetvis också de sensorer som samlar in de mätvärden om inomhustemperaturen runt om i en byggnad. Sensorerna placeras ut så att bästa förutsättningar skapas för att optimera både inomhusklimatet och energibesparingen, och vid utplaceringen tas också hänsyn till hur en byggnads olika delar och ytor påverkas av utomhustemperaturen.

Under 2012/2013 har Enreduce Energy Control introducerat trådlösa sensorer. Den nya generationen av sensorer förenklar installationen ytterligare, och nya möjligheter öppnas för att kontinuerligt optimera energispareffekten (det är lätt att flytta sensorerna inom en byggnad).