Gratis kalkyl

Vi skräddarsyr både samarbetsformerna och supportstödet

Tillförlitlig teknik och effektiva energistyrsystem är givetvis viktigt för att energisparresultaten ska bli de önskade, men det behövs också en rejäl portion energisparkompetens och erfarenhet av energisparprojekt. Den kompetensen och erfarenheten finns hos oss på Enreduce Energy Control och vi kompletterar ofta det kunnande som finns hos våra kunder.

Flera av våra medarbetare har arbetat med energisparlösningar och energistyrsystemet EnReduce® sedan tidigt 90-talet. Kunskapen kommer våra kunder tillgodo genom att vi många gånger får rollen som en resurspartner och ett stöd, och vi är mycket flexibla när det gäller samarbetsformer.

Ibland har våra kunder all den kompetens som krävs för att efter installationen av en EnReduce®-lösning själva övervaka energispareffekten och trimma systemet så att energisparmålen uppnås. Sedan har vi kunder som vill fokusera på sin kärnverksamhet och därför inte har egna organisationer för systemövervakningen.

För dessa kunder kan vi skräddarsy service- och supportavtal och som bland annat innebär att vi från Enreduce Energy Controls huvudkontor i Uppsala övervakar en EnReduce®-lösning. Givetvis ser vi då till att vår kund för regelbundna energisparrapporter!


Exempel på hur ni kan använda vår kompetens;

  • I samband med nulägesanalyser av förutsättningar för energisparsatsningar. Vi gör en bedömning av såväl befintliga installationer av exempelvis gjorda investeringar i styr- och reglersystem, fastigheters lagringsförmåga och dynamiska egenskaper samt uppskattar energisparresultaten med EnReduce®. Vi föreslår också lämplig systemlösning och driftsform.
  • Vi tar projektansvar under hela uppstartsfasen fram till att en EnReduce-lösning är intrimmad och ger full effekt.
  • Vi utbildar och är ett stöd till er driftsorganisations, tekniska personal mfl.
  • Vi kan ta ett totalansvar för övervakning (från vårt huvudkontor), återrapportering och kontinuerlig optimering av en EnReduce®-lösning