Gratis kalkyl

Studentstaden i Uppsala installerar EnReduce®
i hela fastighetsbeståndet


Rigder Nylund, Studentstaden

Det energisparprojekt som inleddes för några år sedan i ett bostadsområde ägt av Studentstaden i Uppsala har medfört att företaget beslutat installera energistyrsystemet EnReduce® i samtliga återstående fastigheter. Totalt rör det sig om fastigheter i åtta olika områden med 4 350 studentlägenheter och studentrum med en sammanlagd yta på ca 200 000 kvm. Utvärderingar som gjorts visar att EnReduce® ger en betydligt jämnare tillförsel av fjärrvärme jämfört med tidigare styr- och reglerteknik och i en av fastigheterna har energibesparingen blivit så stor som 19 %.

Studentstaden ägs gemensamt av Rikshem och Uppsalahem. Förvaltningen sköts av Studentstaden i Uppsala AB som har en förvaltningsorganisation med ett 20-tal medarbetare där Rigder Nylund är förvaltningschef.

Sett mot bakgrund av de energisparresultat som uppnåtts med EnReduce® ser Rigder Nylund det som naturligt att ta ett beslut om installation av systemet i de återstående fastigheter som finns i områdena Gamla Studentstaden och Rackarberget samt på Blodstensvägen och Flogstavägen.

- Vi kan blicka tillbaks på ett par års användning av EnReduce® och kan konstatera att det blivit ett mycket lyckat energisparprojekt. Projektet inleddes med att vi installerade systemet i ett område för att kunna göra jämförelser med övriga områden där fastigheterna hade annan reglerteknik. Vi såg snabbt att det blev en betydligt jämnade styrning av värmetillförseln med EnReduce® och sammantaget en betydande energibesparing. Stegvis har vi därför infört systemet i flera fastigheter och nu alltså även i det återstående fastighetsbeståndet, säger Rigder Nylund.

Enkelt för fastighetsteknikerna att följa energiförbrukningen

Studentstaden har en decentraliserad förvaltningsorganisation med ett par förvaltare som arbetar i team med ett antal fastighetstekniker ansvariga för olika fastigheter. Att EnReduce® finns i s k dataundercentraler installerade i varje fastighet gör det enkelt för teknikerna att övervaka förbrukningen, och den möjligheten värdesätts av Rigder Nylund.

- Fastighetsteknikernas engagemang är viktigt för att man ska lyckas i denna typ av energisparprojekt. Att de har möjlighet att på ett enkelt sätt göra uppföljningar och kontroller av hur EnReduce® hjälper oss nå energisparmålen har därför stor betydelse. Vi har ett energieffektiviseringsmål på cirka tretton procent sett över hela fastighetsbeståndet och energispararbetet blir mycket intressantare när alla känner sig delaktiga i arbetet.

För mer information kontakta:

Lars Lindström, Enreduce Energy Control, tel 070-624 96 68, e-post: larsl@enreduce.se

Rigder Nylund, förvaltningschef Studentstaden, tel 010-70 99 232

EnReduce i media

2013-03-05
Ny Teknik om EnReduce®: "Håller koll på lagrad värme"

Läs mer!

2011-10-18
UNT skriver om EnReduce®: "De kämpar i trög bransch"

Läs mer!

2011-10-10
UNT skriver om EnReduce®: "Stor Norgeorder för Uppsalaföretag"

Läs mer!

2011-09-01
Även tidningen ERA skriver om EnReduce®

Läs mer!

2011-06-17
Stor artikel om EnReduce® i VVS-Forum

Läs mer!

2010-10-26
Upsala Nya Tidning skriver artikel om EnReduce

Läs mer!

2007-05-29
Tidningsartikel NyTeknik
Hetaste besparingen - ta vara på husets egen värme

Läs mer!Publicerade pressmeddelanden

2013-03-19
EnReduce® nu med trådlösa temperatursensorer!

Läs mer!

2012-06-07
Studentstaden i Uppsala installerar EnReduce® i hela fastighetsbeståndet

Läs mer!

2012-05-14
Många nya order på kort tid!

Läs mer!

2011-10-10
Ytterligare en stor bostadsrättförening i Norge har valt Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2011-08-16
Lennart Ericsson Fastigheter AB installerar energistyrsystemet EnReduce även i nyproduktion

Läs mer!

2011-03-13
Exportframgångar i Norge för Uppsalaföretaget Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2010-10-14
Bostadsrättsmässan 2010 i Göteborg, 14‐16 oktober

Läs mer!

2008-02-01
Unik energisparteknik på Rådmannen i Kumla

Läs mer!

2004-03-29
Svenska Bostäder sparar energi med ny teknik

Läs mer!

2004-03-04
Svenskt företag hjälper Norska Shells kunder spara 20% energi

Läs mer!

2003-03-27
Ny insikt sänker kostnader för fastighetsägare

Läs mer!

2001-09-26
Enreduce® tecknar samarbetsavtal med Norske Shell

Läs mer!

2001-09-25
Nu introduceras den tredje generationen värmeregulatorer

Läs mer!

Pressbilder

Här finns bildmaterial som får användas fritt för att presentera EnReduce®.