Gratis kalkyl

För HSB Värmland är EnReduce förstahandsvalet

2012-02-24

HSB Värmland har verksamhet i större delen av Värmland och förenklar vardagen för HSB föreningar och andra bostadsrättsföreningar med ett brett spektrum av tjänster. Tjänsterna omfattar i stort sett allt inom fastighetsförvaltning och bland kunderna finns även privata fastighetsbolag samt kommuner och landsting. 116 bostadsrättsföreningar runt om i Värmland är anslutna till HSB Värmland och allt fler av dessa, samt många andra föreningar utanför HSB, satsar långsiktigt på energisparprojekt.

Det finns alltså ett stort intresse från medlemmarna och andra kunder hos HSB Värmland att minska energiförbrukningen, och detta intresse har ökat betydligt sedan man inom affärsområdet Fastighetsutveckling tog fram ett nytt energioptimeringsavtal. Avtalet erbjuds bostadsrättsföreningarna och Per Wikstrand som är chef för affärsområdet berättar att det blev något av ett startskott för många nya energisparprojekt under 2010 och 2011.

- Under 2010 organiserade vi oss lite annorlunda och tog fram en avtalsform som vi hoppades skulle leda till ett ökat energisparengagemang. Avtalet togs emot mycket positivt och är uppbyggt så att vi från HSB Värmlands sida garanterar en viss besparingsnivå, annars betalar vi tillbaks ett visst belopp till föreningen. Kan vi sedan under det femte året efter att ett energiprojekt inleddes visa på en tioprocentig besparingsnivå delar vi på det årets energisparvinst. Avtalsmodellen skapar verkligen incitament för båda parter, säger Per Wikstrand.

Per ser nya avtalsformer men också samarbetsformer som lite av en nyckel för att verkligen sätta fart på energisparsatsningarna, och EnReduce har också blivit en viktig faktor för att man ska nå resultat.

- Vi arbetar med två systemkoncept. Vissa föreningar efterfrågar system för prognosstyrning och då kan vi erbjuda sådana lösningar, men EnReduce är förstahandsvalet för oss. Vi ser stora fördelar med systemet inte minst därför att vi gentemot föreningarna lämnar en garanti för en viss inomhustemperatur. Med EnReduce får vi ett bra verktyg för att bevaka komfortnivån samtidigt som vi spar energi, förklarar Per.

Stora fördelar jämfört med utegivarsystem


Per Wikstrand berättar att HSB Värmland satsat konsekvent på att bygga upp en stark kompetensorganisation med bl a ingenjörer och energikonsulter. Han ser också det som en viktig anledning till att man lyckats så bra i många projekt och med en hög kompetensnivå kan man verkligen vara både stöttande och drivande gentemot kunderna. En av HSB Värmlands energikonsulter är Peter Persson. I samband med att man arbetade ett delvis nytt erbjudande till kunderna med ett nytt avtal gjorde man en översyn av marknadens olika energisparsystem, och Peter ser viktiga fördelar med EnReduce.

- Till skillnad mot traditionella utegivarsystem får vi med EnReduce helt andra möjligeter att både energioptimera driften och samtidigt följa temperaturerna i lägenheterna. Den automatiska regleringen av mängden värme som ska tillföras förenklar också vårt arbete och det ska bli spännande att på lite sikt se hur stora energibesparingar vi når hos olika föreningar, avslutar Peter Persson.