Gratis kalkyl

Statens Fastighetsverk testar EnReduce
- och tilldelas utmärkelsen ”Årets energirådgivare”

I ett projekt som startade under 2014 håller Statens Fastighetsverk på att utvärdera lösningar för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ett antal system för energistyrning håller på att utvärderas och EnReduce har installerats i den kulturhistoriskt intressanta byggnaden Hessensteinska palatset på Riddarholmen.

I början av december tilldelades Statens Fastighetsverk (SFV) utmärkelsen ”Årets Energirådgivare” av föreningen EnergiRådgivarna. I motiveringen till utmärkelsen står bland annat: ”En aktör som inte är främmande för att testa nya och oprövade lösningar trots att de arbetar med gamla hus. De visar att man kan sänka energianvändningen utan att förfula husen”.

EnReduce är alltså ett av de system som Statens Fastighetsverk valt att testa och utvärdera, och byggnaden som valdes ut är Hessensteinska palatset på Riddarholmen. Hessensteinska palatset byggdes på 1630-talet och bevarade sin funktion som adelspalats ända till 1830-talet, längst av alla husen på Riddarholmen. Palatset blev statligt byggnadsminne 1935 och sedan 1965 sitter Svea hovrätt här.

I Statens Fastighetsverks projekt ingår att prova många olika metoder och lösningar som kan bidra till energieffektivisering. LED-belysning, energieffektiv avfuktning och bättre övervakning av elslingor för issmältning av stuprör är några exempel. Sedan finns det också ett stort intresse för hur system som EnReduce kan bidra till sänkta energikostnader. Riksantikvarieämbetet konstaterar att energieffektivisering på lång sikt är en förutsättning att kulturhistoriskt byggnader ska kunna fortsätta att nyttjas och bevaras. Man skriver också på sin hemsida att ”befintliga byggnader innehåller inneboende energi som man kan dra fördel av”.

- Det finns många sätt för att öka energieffektiviteten och energistyrsystem som tar tillvara byggnaders lagrade energi är ett exempel. Vi har en tydlig energistrategi och höga mål för de satsningar vi gör på energieffektivisering och därför är det intressant att se vilken effekt vi kan få med ett system som EnReduce. Systemet är intressant och den energibesparing vi uppnått i Hessensteinska Palatset är så pass hög att vi vill gå vidare och göra en mer ingående systemutvärdering, säger Mikael Gustafsson som är energispecialist vid Statens fastighetsverk.

Det är med bidrag från Energimyndigheten som Statens Fastighetsverk ska prova och utvärdera ett antal systemalternativ. Målsättningen är att en utvärdering ska göras under 2016 och sedan följas av en upphandling och tecknande av ramavtal med en eller flera energistyrsystemleverantörer. På längre sikt är det också ett mål att koppla ihop alla kulturhistoriska byggnader och övervaka energistyrsystemen på distans.

Statens Fastighetsverk förvaltar cirka 2 300 fastigheter med ungefär 3 000 byggnader runt om i Sverige. Energifrågorna engagerar många inom verket och inte minst hos driftsorganisationen som har ett 100-tal medarbetare. Lars Lindström på Enreduce Energy Control i Uppsala är glad över att EnReduce valts som ett av de system som SFV provar, och han ser med spänning fram mot den utvärdering som ska göras under 2016 och den efterföljande upphandlingen.

- Det är en utmaning att anpassa energistyrlösningar till de speciella krav som ställs i mycket gamla och även stora kulturbyggnader. En fördel är EnReduce flexibilitet och systemet kan skräddarsys till varje byggnads speciella krav och förutsättningar. Vår ambition är att hjälpa verkets driftspersonal under projektet och tillgodose de önskemål man kan ha på anpassning av systemet så att energispareffekten blir så hög som möjligt, avslutar Lars Lindström.